Obowiazki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z propozycją działania w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz układa na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania zaczynaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w pomieszczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w odległości zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w zdecydowaniu. Dokument winien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić wystarczająco oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w spraw, gdy dojdzie do zagrożenia.